Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA

Aktywizacji społecznej  wyposaża uczestników projektu w kompetencje personalne, związane z lepszym funkcjonowaniem w otaczającym świecie, lepszym wykorzystaniem pełnego potencjału, rozwoju inteligencji emocjonalnej. Aktywizacja społeczna wydobywa  z uczestników potencjał na którym można budować ścieżkę zawodową.

W ramach aktywizacji społecznej realizujemy:

 • Warsztaty kompetencji interpesonalnych

Uczestnik zdobywa świadomość  roli jaką kompetencje społeczne odgrywają w dzisiejszym świecie. Podjęcie przez Uczestników aktywności pozwalającej rozwijać swój potencjał. Przedstawienie metod zarządzania sobą w czasie i realizacji celów. Doskonalenie procesów komunikacji interpersonalnej.

 

Warsztaty  kompetencji interpersonalnych i Treningi mocnych stron prowadzi: 
Agnieszka Domowicz

 

 

 

 

 • Treningi mocnych stron;

 Każdy z nas posiada talent, który może wykorzystać i dzięki niemu osiągnąć sukces zarówno prywatny, jak i zawodowy. Uczestnicy nauczą się metody polegającej na wyszukiwaniu mocnych stron, usłyszą o sobie dobrze rzeczy, odkryją  talenty.

 •  Aktywne spędzanie czasu wolnego;

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać z czynnego wypoczynku poza miejscem  zamieszkania, związanego z celami poznawczymi. Aktywne spędzanie czasu przez Uczestników projektu będzie miało formę  turystyki wypoczynkowo-poznawczej  – zaplanowano spędzanie czasu w gronie rodzinnym w miejscu o dużych walorach przyrodniczych, klimatycznych i krajobrazowych połączone z forma czynną - uprawianie sportów.

 • Pradnictwo specjalistyczne

 Celem poradnictwa jest wychodzenie naprzeciw różnorodnym problemom uczestnikom projektu i ich rodzinom  znajdujących się w określonych uwarunkowaniach psychosocjalnych
oraz podejmowane czynności przez specjalistów, które pomogą uczestnikom  przeżywającym problemy.

 • Praca socjalna

W ramach projektu zawarto 12 kontraktów socjalnych z klientami Ośrodka, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie. Do wybranych osób zostały skierowane konkretne działania w ramach aktywnej integracji. Spośród wymienionych działań uczestnicy zostali objęci instrumentami aktywnej integracji, po konsultacji z pracownikiem socjalnym podpisującym kontrakt. Kontrakt obejmuje wzajemne zobowiązania stron, w tym możliwości zastosowania wsparcia finansowego, pracy socjalnej i zaplanowanych instrumentów aktywnej integracji. Praca socjalna prowadzona jest przez pracownika socjalnego zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej  bezpośrednio w miejscu zamieszkania uczestnika projektu.

Pracownik socjalny odpowiedzialny jest za monitoring kontraktów socjalnych i współpracę z uczestnikami projektu w zakresie rozwiązywania bieżących problemów.

Pracownik socjalny

Jolanta Borówko
tel. 508 670 422 e-mail opsczerwiensk.projekt@gmail.com
 
Zakres czynności:

 1. Wykonywanie pracy socjalnej w ramach projektu  „Wypłyń na głębię”
 2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych z Uczestnikami projektu
 3. Rekrutacja beneficjentów do projektu;
 4. Współpraca z koordynatorem projektu
 5. Upowszechnianie instrumentów aktywnej integracji
 6. Prowadzenie ścieżek reintegracji Uczestników projektu
 7. Zawieranie kontraktów socjalnych  z Uczestnikami projektu oraz monitoring działań zwartych w kontraktach  
 • Wsparcie finansowe uczestników

W ramach projektu uczestnicy objęci są wsparciem dochodowym w postaci zasiłków, których wysokość jest uzależniona od sytuacji finansowej i życiowej uczestnika  oraz wymogów ustawy o pomocy społecznej z dn. 12.03.2004 r.