Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O PROJEKCIE

Projekt pn. „Wypłyń na głębię” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Informacje o projekcie: Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna
Działanie 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej Okres  realizacji projektu: 01.01. 2018 r - 31.12.2018 r.

Projekt jest skierowany do osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej,  głównie bezrobotnych oraz niepełnosprawnych. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby korzystające z POPŻ. . 

Projektodawca zakłada osiągnięcie minimalnego poziomu wskaźnika efektywności  społecznej - 34%, minimalnego poziomu efektywności zatrudnieniowej - 22%.

Aktywizacja prowadzona jest z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, formą wsparcia są kontrakty socjalne.

Proces wsparcia uczestników  odbywa się w   w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika z uwzględnieniem diagnozy sytuacji i potrzeb klienta.

Wartość projektu 119 400 zł.
Przyznana kwota dofinansowania 101 490 zł
Wkład środków własnych 17 920 zł
 
Uczestnicy projektu objęci są różnymi działaniami  umożliwiającymi wzrost samooceny, wiary w siebie, poczucia stabilności emocjonalnej oraz kształtowanie postaw samodzielności i wzrostu umiejętności interpersonalnych. Zaplanowane działania  służą również poprawie zdolności do zatrudnienia oraz podnoszeniu aktywności zawodowej uczestników projektu.